Nordre Follo – nær og nyskapende

Partiprogram 2019 – 2023

Nordre Follo kommune har valgt «nær og nyskapende» som sin visjon. Denne visjonen skal brukes til å sikre at alt kommunen gjør trekker i samme retning, slik at Nordre Follo blir en forutsigbar kommune som folk kan stole på.

Innbyggerne, politikerne og de ansatte skal sammen fylle visjonen med konkret innhold de neste årene. Arbeiderpartiet har følgende utgangspunkt:

Nordre Follo kommune skal være nær og nyskapende gjennom:

- et sterkt lokaldemokrati der flest mulig av kommunens innbyggere kan engasjere seg i det som skjer i kommunen

- at kommunen være lett tilgjengelig, svare på telefon og e-post og ha bedre digitale løsninger, som informative nettsider med god søkefunksjon og chatfunksjon, aktive kontoer på sosiale medier og digitale søknadsskjema

- å bruke et språk som folk forstår

- at alle skal ha krav på barnehageplass nær der de bor

- å være attraktiv for nye og gamle bedrifter

- teste ut 6-timers arbeidsdag innen utvalgte deler av helse- og omsorgstjenestene, i samråd med brukerne

- å etablere et gründerkontor for nye bedrifter

- å styrke bemanningen i hjemmetjenesten

- å tilby gratis trygghetsalarm

- å sikre plass til kommunale tjenester som eksempelvis hjemmehjelpsbase og aktivitetsrom i større utbyggingsprosjekter

- å satse på faste heltidsstillinger og faste vikarer i eldreomsorgen, slik at brukerne får færrest mulig personer å forholde seg til

- å teste ut en ordning der brukerne av hjemmetjenestene får én fast kontaktperson i kommunen

- at alle nye løsninger skal være tilgjengelig for alle gjennom universell utforming

- at kommunens politiske møter skal være offentlig tilgjengelig for alle. Møtene skal holdes i rom som er universelt utformet Møtene skal overføres på kommunens nett-tv. Det skal være lett å følge saksgangen på kommunens nettsider og søke etter tidligere saker

- at Ski og Oppegårds politiske vedtak og sakspapirer gjøres lett tilgjengelig og postlister holdes åpne uten tidsbegrensinger

- å bygge boliger som er attraktive for unge

- et godt og tett samarbeid med lag og foreninger

- å etablere en tilskuddsordning, «nabolagsmillionen», som skal gi støtte til sosiale tiltak i nabolagene

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Nordre Follo – nær og nyskapende?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!