Helse og omsorg

Partiprogram 2019 – 2023

Alle skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Vi må legge vekt på god forebyggende helse gjennom hele livet. Dette starter allerede i barnehagen og på skolen. Nordre Follo kommune skal holde seg oppdatert på nye virkemidler og metoder, og skal være blant de beste i klassen på e-helse. Helse- og velferdstjenester skal være et offentlig ansvar som ikke skal legges ut på anbud eller overlates til markedskreftene.

Arbeiderpartiet vil

- sikre plass til kommunale tjenester som eksempelvis hjemmehjelpsbase og aktivitetsrom i større utbyggingsprosjekter

- si nei til privatisering av helse- og omsorgstjenestene

- beholde dagens helsestasjoner

- bygge flere omsorgsboliger

- gi familier med funksjonshemmede barn en god avlastningsordning

- sikre større forutsigbarhet og bedre tilgjengelighet i tilbudet til ungdom med psykiske og sosiale problemer

- at kommunen skal jobbe aktivt og forebyggende for å gjøre Nordre Follo til en voldtekstfri sone og samarbeide med alle naturlige samarbeidspartnere, som skoler, ungdomsklubber, idrettslag, drosjer, politiet, utelivsnæringen, krise- og incestsenter og Natteravnene

- at barnetrygd ikke skal være en del av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp

- jobbe målrettet for å hindre vold i nære relasjoner

- gi gratis internett til familier som mottar sosialhjelp

- et godt døgnlegevakttilbud med røntgentjenester, og legge til rette for døgnåpent apotek tilknyttet et lokalmedisinsk senter med brede tjenester til innbyggerne

- at beboere i institusjon skal ha reell medbestemmelse i egen hverdag

- ha et godt palliativt tilbud i Follo, som tilbyr lindrende behandling til kreftpasienter og andre pasienter med alvorlig livsbegrensende sykdom i Follo

- ha en bedre oppfølging av de som går igjennom store endringer i livet (eksempelvis etter fødsel, ved endt soning , samlivsbrudd osv.)

- vedta og gjennomføre en kommunal handlingsplan mot seksuell trakassering

- fullfinansiere opphold på krisesenter

- gjøre det lettere for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser å styre sine egne liv, gjennom ordning med brukerstyrt personlig assistent (BPA)

- prioritere folkehelse i alle kommunale planer

- at ingen av kommunens fastleger skal drive med henvisningsnekt for abort eller nekte å sette inn spiral. 

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!