En spennende og meningsfull ungdomstid

Partiprogram 2019 – 2023

Nordre Follo skal være en god kommune for ungdom. Vi skal skape gode muligheter for en meningsfull fritid gjennom hele året, enten det er organiserte eller uorganiserte aktiviteter. Ungdommens mening er viktig. Vi må sørge for at ungdommens stemme blir tydelig i den nye kommunen og at de får være med å påvirke i saker som er viktig for dem.

Arbeiderpartiet vil:

- at det skal satses mer på fritids- og ungdomsklubber. Vi vil gjenopprette en stabil ungdomsklubb på Langhus og beholde og utvikle de vi allerede har, som «Hjørnet» på Kolbotn og «Kjeller’n» i Ski, Kråkstad Fritidsklubb og Siggerud Fritidsklubb

- teste ordning med ungdomskort på kulturtilbud

- at det skal være lett å drive med uorganiserte aktiviteter på fritiden

- at det også skal være tilbud for ungdom på sommeren og i ferier

- barne- og ungdomsfrivilligheten skal ha tilgang til gratis lokaler til sin aktivitet, også på kveldstid og i helger 

- ansette flere lærlinger i kommunale virksomheter, og sette bruk av lærlinger som krav ved anbud. Vi skal ha minst 2 lærlingeplasser per 1000 innbyggere

- forebygge frafall i skolen, blant annet gjennom å styrke den praktiske undervisningen på ungdomsskoletrinnet

- gjøre det lettere å velge utradisjonelle yrkesvalg

- at «Helsestasjon for Ungdom» skal være tilgjengelig i hele kommunen

- styrke ordningen med helsesøstre på alle ungdomsskoler. Disse skal være tilgjengelig for ungdom som trenger noen å prate med, og skal drive seksualopplysning med fokus på samtykke, respekt, sikker sex og ulike legninger

- gi ungdom under 25 år tilgang på gratis, selvbestemt prevensjonsmiddel

- bedre rusforebyggende arbeid og ha tilby tettere oppfølging av ungdom som bruker ulovlige rusmidler

- at barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom får oppvekstsvilkår som gir en god start på resten av livet, med individuelt tilpassete planer og god koordinering mellom kommunale tjenester

- bedre tilbudet innenfor ungdomspsykiatrien, og etablere nettverksløsninger for disse, med oppfølging også etter fylte 18 år

Er du enig med Nordre Follo Arbeiderparti om En spennende og meningsfull ungdomstid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!