Våre svar på Oppegård avis sin valgomat 2019 kan du lese her


Vi har brukt mye tid på å svare på spørsmålene fra O-avis, men flere av spørsmålene har vi ikke mulighet til å svare ja/nei på.

Enkelte spørsmål inneholder delspørsmål hvor vi kan svare ja på ett og nei på ett annet av delspørsmålet.

Vi opplever også at det ligger føringer i flere av spørsmålene som gjør det umulig å svare ja eller nei.

Valgomaten til Oppegård Avis

1. Ønsker dere å stoppe bruk av plastisbanen utenfor Kolben?
Svar: Vi ønsker en isbane utenfor Kolben, men den må gjøres miljøvennlig og giftfri.

2. Skal utskiftingstakten for vann- og avløpsnettet økes?
Svar:Ja.

3. Skal arbeidet med oppgradering av pumpestasjonene settes i gang i 2020? (Ref.: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-over-halvparten-av-vannet-forsvinner-ut-i-det-bla-br/469128)
Svar: Det må settes i gang så raskt det er praktisk mulig, kan være i 2020.

4. Ja eller nei til skolebibliotekarene / skolebibliotekene som betjenes av bibliotekarene?
Svar: Ja.

5. Bør alle skolebarn få et gratis skolemåltid om dagen?
Svar: Nordre Follo Arbeiderparti vil innføre et forsøk med skolemåltid.

6. Skal dagens skolefritidsordning (SFO) utvides med aktiviteter som i Oslo kommune som har Aktivitetsskolen (2950 kroner for SFO i Oppegård vs. 3079 kroner i Oslo, per måned for en heltidsplass)?
Svar: Skolearbeid skal gjøres i skoletiden, barna skal ha fri på fritiden, derfor vil vi innføre forsøke med leksefri heldagsskole og gratis skolemåltid.

7. Ja eller nei til broene over Kolbotnvannet?
Svar: Dette er en investering. Vi har sagt at vi må ha en gjennomgang av alle investeringer i Nordre Follo.

8. Kan dere sikre at Oppegård syd får en ny bro over jernbanen i de nærmestefire årene? (Staten finansierer kun halvparten av summen. Ref.: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-avtalen-signert-na-blir-det-ny-bro-pa-oppegard/468603)
Svar: Vi kan sikre bro over jernbanen forutsatt statlig og utbyggerfinansiering.

9. Er det behov for etablering av flere parkeringsplasser ved skolene enn det som legges til grunn ved for eksempel de nye skolene på Kolbotn ogSofiemyr?
Svar:Nei.

10. Bør skytebanen på Kurud legges ned?
Svar:Ja.

11. Bør Eventyrskogen og LNF-områdene på Svartskog vernes mot utbygging?
Svar:Ja.

12. Bør «hundremeterskogene» i boligstrøkene bevares?
Svar:Ja.

13. Bør det satses mer på sykkelveiutbygging?
Svar:Ja.

14. Bør det innføres eiendomsskatt?
Svar:Nei.

15. Bør det etableres flere alternative barnehager som for eksempel friluftsbarnehager, Montessori- eller Reggio Emilia-inspirerte barnehager?
Svar: Vi ønsker et større mangfold av barnehager, både kommunale og ideelle.

16. Bør flere private aktører få mulighet til å drive barnehager, skoler og sykehjem i NF?
Svar:Nei

17. Bør daglegevakten sentraliseres i Ski?
Svar:Nei

18. Bør det etableres en lokal fødeavdeling?
Svar:Ja

19. Bør det etableres et lokalsykehus på Rosenholm?
Svar:Ja

20. Bør Nordre Follo bosette så mange flyktninger og asylsøkere som staten ved IMDI anmoder om?
Svar:Ja

21. Bør det satses mer på bedre vedlikehold av kommunale bygninger enn det gjøres i dag?
Svar:Ja

22. Bør det satses på strengere klimapolitikk fremover?
Svar:Ja

23. Bør det være mindre fokus på kristendom i undervisningen på skolen og i barnehagen?
Svar: Dette er spørsmål som avgjøres i Stortinget. På spørsmål knyttet til tro stiller Arbeiderpartiets representanter lokalt fritt til å stemme etter egen overbevisning.

24. Bør Generasjonsparken på Kolbotn bevares der den er i dag?
Svar: Ikke et ja eller nei spørsmål. Må sees i sammenheng med Nordre Follos investeringer og utvikling i Kolbotn sentrum.

25. Fylkesveien Gamle Mossevei fra Kolbotn til Ingierstrandveien / Hvervenbukta er svært populær for syklister, men den oppleves som skummel og lite oversiktlig med mye biltrafikk. Har dere tenkt over muligheten for å enten anlegge en kommunal sykkelvei eller ruste opp skogsveien som går fra Trollåsveien til Ljansbrukveien i Oslo?
Svar: Vi vil jobbe for å få etablert flere sykkelveier slik at vi får et sammenhengende sykkelveinett gjennom hele kommunen. En sykkelvei fra Trollåsveien til Ljansbruveien i Oslo sees i den sammenhengen.

26. Har dere planer om å håndheve allemannsretten og fjerne ulovlige gjerder og bygg i strandsonen langs Bunnefjorden for å sikre allmenn ferdsel?
Svar: Ja

27. Ønsker dere å gjennomføre idrettens ønske om 50 meters basseng på Langhus?
Svar: Alle investeringer må vurderes på nytt i Nordre Follo for å se om det er noen man kan skyve på i tid, men Arbeiderpartiet har programfestet å ferdigstille det nye 50 meters bassenget på Langhus.

28. Ønsker dere å realisere den planlagte svømmehallen i Generasjonsparken på Kolbotn?
Svar: Alle investeringer må vurderes på nytt i Nordre Follo for å se om det er noen man kan skyve på i tid, men Arbeiderpartiet har programfestet å etablere svømmeanlegg i Kolbotn sentrum med utebasseng.

29. Ja eller nei til flytende basseng i Kolbotnvannet?
Svar: Alle investeringer i Nordre Follo må vurderes på nytt. Nordre Follo Arbeiderparti har ikke tatt stilling til flytende basseng.

30. Vil partiet ditt fremme rensing av Kolbotnvannet (med konkrete tiltak) for å oppnå badevannskvalitet der innen ti år?
Svar: Arbeiderpartiet vil prioritere rensingen av Kolbotnvannet høyere slik at det i fremtiden skal kunne brukes til badevann.

31. Det campes rundt, bades i og dumpes farlig avfall i, og det kjøres med motoriserte båter på Gjersjøen. Er det planlagt økt vern om drikkevannskilden Gjersjøen?
Svar: Kommunen skal sikre at drikkevannet er rent og trygt.

32. Vannforsyningen er svært sårbar. Ønsker dere å utvide dagens vannverk med flere rensetrinn, blant annet med aktivt kull som fjerner algetoksinene? (ref.: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-over-halvparten-av-vannet-forsvinner-ut-i-det-bla-br/469128 https://www.oavis.no/artikler/nyheter-skal-sjekke-om-drikkevannet-er-trygt-br/469737
Svar: Kommunen skal sikre at drikkevannet er rent og trygt.

33. Ønsker dere mer utbygging av Svartskog enn i den sist vedtatte planen?
Svar: Nei

34. Skal partiet ditt passe på at det ikke vil bli for stor støybelastning for naboene til beredskapssenteret?
Svar: Ja

35. Skal dere sørge for at det blir mer satsing på lokale bedrifter enn det som er i dag?
Svar: Begge kommuner gjør mye bra i dag, men vi skal bli enda bedre både som tilretteleggere og innkjøpere.

36. Kan dere sørge for bedre vedlikehold av kommunale veier enn det som har vært de siste årene?
Svar: Kommunale veier skal følge minimum standard i henhold til kommunes veinorm.

37. Har dere tenkt å øke lærertetthet og sette inn flere lærere på skoler og SFO enn det som er i dag?
Svar: Ja

38. Får de offentlige ansatte i kommunen beholdt sine pensjonsordninger ved eventuell privatisering og overgang fra en ytelsesbasert pensjon til en innskuddsbasert pensjon?
Svar: Dette er en forhandlings sak mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner. Vårt utgangspunkt er at opparbeidede rettigheter skal beholdes.

39. Ønsker dere å prioritere kvalitet og tilpasset næringsverdi på maten som serveres ved sykehjemmene? (Ref.: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-mangler-i-ernaeringsarbeid-til-eldre/453663)
Svar: Ja, Matglede skal være sentralt i kommunens tjenester som sykehjem, skoler og barnehager.

40. Skal dere jobbe for flere faste heltidsstillinger i kommunen?
Svar: Ja. Heltid skal være en rettighet, deltid en mulighet.

41. Vil dere jobbe for endring av regelverket som fratar foresatte muligheten til åvelge skoleplass til barnet sitt? Ref.: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-far-ikke-velge-skoleplass/452651
Svar: Nei

42. Vil dere sørge for flere tiltak for å sikre et godt psykososialt miljø, og gjennom dette forebygge mobbing på skolene?
Svar: Ja. 

43. Vil dere sørge for flere møteplasser for ungdom?
Svar: Ja

44. Vil dere kjempe for å opprettholde dagens nivå for tjenester?
Svar: Vi ønsker et enda bedre nivå på tjenestene enn de er i dag. 

45. Vil dere jobbe for at fotball i NF blir ansett som helårsidrett og legge til rette for det ved blant annet bruk av undervarme på flere kunstgressbaner enn vi har i dag?
Svar: I Nordre Follo skal vi ha gode, romslige og relevante idrettsanlegg der folk bor. Det skal også være lett tilgang til mosjon og uorganisert idrett.

46. Var det en god idé å slå sammen Oppegård og Ski?
Svar: Arbeiderpartiet var delt i synet på sammenslåing. Beslutningen er tatt, vi bygger ny kommune og jeg er sikker på at vi får en kommune som er god å leve i for alle.

47. Bør det satses på salg av kommunal eiendom istedenfor innføring aveiendomsskatt for å løse de store økonomiske utfordringene i tiden som kommer?
Svar: Premissene for spørsmålet er feil. Det er ikke store økonomiske utfordringer i Nordre Follo, men vi må han en gjennomgang av investeringstakten. Vi sier nei til eiendomsskatt. Vi vil ellers bruke de virkemidler vi har til rådighet for å sikre en god økonomi.

48. Viken-regionen bør oppløses etter valget i høst, dersom det er flertall for det lokalt.
Svar: Ja

49. Ja eller nei til leksefri skole?
Svar: Ja

50. Bør det brukes mer penger fra budsjettet på kulturformål enn i dag (2%)?
Svar: Vi vil styrke kulturtilbudet, men kan ikke binde oss til en %andel av budsjettet.