Nordre Follo Arbeiderparti sier nei til ACER

NOTAT FRA MEDLEMSMØTE I NORDRE FOLLO ARBEIDERPARTI

Tirsdag 6. mars 2018 kl. 18 – 21:15 på Waldermarhøy, på Ski

Møtet var tillyst som et åpent temamøte. Ca. 35 deltakere.

Temaet for møtet var om Norge skal slutte seg til ACER 3.

Innledere var Olav Lie fra LO og Hege Haukeland Liadal fra Aps fraksjon i energi- og miljøkomiteen på Stortinget innleder om hvordan LO og AP ser på saken. Mulighet for spørsmål og debatt.

Det vises ellers til Aps informasjon om - og synspunkter på - ACER, se:

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/eus-tredje-energimarkedspakke/

Leder Arild Burud ønsket velkommen til det første møtet i Nordre Follo Arbeiderparti.

Etter vel forberedte og gode innledninger, fulgte mange spørsmål til innlederne og en debatt, der mange hadde ordet.

Det avtegnet seg etter hvert to leire, de som var for at Norge skulle slutte seg til ACER 3, men da på de åtte premissenes som Arbeiderpartiets ledelse har streket opp, og de som var mot.

Hovedbegrunnelsen til disse var at man mente at dette ville føre til en uakseptabel suverenitetsavståelse.

Etter en velfortjent kaffepause, ble møtet satt som et ordinært, lukket medlemsmøte.

Det ble fremmet to forslag til avstemning:

1: Arild Burud foreslo: "Nordre Follo Arbeiderparti støtter stortingsgruppa i Arbeiderpartis opplegg der man sier ja til ACER 3 dersom de åtte forutsetningene imøtekommes".

2: Ingebjørg Nilsen foreslo: "Norge må si nei til å bli tilsluttet EUs energibyrå ACER".

Ved avstemninga fikk forslag nr. 1 ni stemmer og forslag nr. 2 fikk tolv stemmer.

Uttalelsen fra medlemsmøtet i Nordre Follo Arbeiderparti er dermed:

Nordre Follo Arbeiderparti mener at Norge må si nei til å bli tilsluttet EUs energibyrå ACER.

Ski, 7. mars 2018

Kjell-Arne

sekretær og referent

Ps:

Det oppsto uenighet om hva Nordland arbeiderparti har vedtatt.

Her var det trolig en sammenblanding med hva Nordland fylkesting enstemmig vedtok nylig, og hva representantskapet i Nordland arbeiderparti vedtok nylig.:

For god ordens skyld gjengis begge vedtakene. (Referentens utheving, her).

Nordland Arbeiderpartis representantskap har enstemmig vedtatt følgende uttalelse:

Energiressursene må gi større lokale ringvirkninger

Norsk kraftproduksjonen er fornybar og utslippsfri. Dette er en enorm ressurs, som er avgjørende for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Arbeiderpartiet vil være garantist for at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet. Eierskapet til norske vannkraftressurser må ligge fast og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over forvaltningen av energiressursene i Norge. Nordland Arbeiderparti er mot nye utenlandskabler for eksport av kraftressurser.

Nordland har en betydelig andel av nasjonens vannkraftproduksjon. Dette er et fortrinn som må utnyttes bedre enn tidligere for å skape større lokale ringvirkninger.

Samtidig bør Nordland bli et foregangsfylke for større lokal videreforedling og økt industriell utnyttelse av den fornybare energien. En hovedoppgave i det grønne skiftet vil være å ta vår fornybare kraft i bruk på en bedre måte, for å oppnå økt verdiskaping og reduserte utslipp.

Det har den siste tiden vært en stor debatt rundt tilknytningen til den felles energiregulatoren ACER, og hvilken innflytelse dette vil ha på norsk energipolitikk. Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder kraft. Arbeiderpartiet ser nødvendigheten av at Norge ikke kutter båndene til våre viktigste markeder. Vi ønsker å delta i internasjonalt samarbeid som vil være retningsgivende for framtidig energipolitikk og energimarkeder for å ivareta norske interesser. EØS-avtalen må ligge til grunn for vår tilknytning til Europa.

For Nordland Arbeiderparti er det en klar forutsetning at ACER verken skal kunne pålegge Norge å bygge ut flere utenlandsforbindelser, bestemme hvilken vei energien skal flyte mellom Norge og Europa eller avgjøre hvorvidt flaskehals inntekter fra utenlandskabler kan brukes til reduksjon av nettleie eller ikke. Det skal fremdeles norske myndigheter og norske regulatorer avgjøre. Dette er et syn som støttes også opp av innspill fra LO og industrielle aktører.

Det er behov for en oversikt over konsekvensene ACER har for norsk konsesjonsbehandling og den norske tariffstrukturen. Videre er vi tydelig på at prinsippene for å ta krafta i bruk til verdiskaping, legges til grunn i implementeringen av energipakken.

Nordland Arbeiderparti mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, ikke selges til høystbydende som en hvilken som helst annen vare, og ber regjeringen og Stortinget reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.

Det er også store muligheter for å øke kraftproduksjonen i Nordland.  Tilgang til fornybar kraft gjennom vannkraften har bidratt til utviklingen av en konkurransedyktig kraftforedlende industri i hele Norge. Industrien skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Industriell utnyttelse av fornybare kraftressurser er nøkkelen til gode miljøvennlige arbeidsplasser i industrien, og en målrettet satsing kan gi både bærekraftige industriarbeidsplasser og nullutslippsløsninger på andre samfunnsområder.

Nullutslippsløsninger blir i stadig større grad tilgjengelige, også innenfor områder som tungtransport og skipsfart, men det finnes i dag ingen omfattende virkemidler. Nordland Arbeiderparti mener at etablering av et CO2-fond må kunne gi tilskudd til merkostnader ved investering i busser/lastebiler som bruker null- og lavutslippsteknologi, som for eksempel biodrivstoff, biogass, elektrisitet eller hydrogen. Det må også utvikles finansieringsmodeller som sikrer framføring av nødvendig kapasitet til lading av el-fly og el-ferger langs hele kysten vår.

Her følger hva Nordland fylkesting enstemmig vedtok nylig: (Referentens utheving, her).

Ingen suverenitetsavståelse til EU’s energibyrå ACER.

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Celsa, ELKEM Rana og Glencore Manganese er utgangspunkt og tyngdepunktet i Mo Industripark som er en av Norges største. ALCOA er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å finne nye bedrifter til industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til Skottland. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritania.

Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel. Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til vårt fylke.

I denne situasjon fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.

ACER medlemsmøte
ACER medlemsøte
ACER medlemsmøte